Terug

Veelgestelde vragen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Het Ministerie van VROM heeft infobladen gemaakt voor veelvoorkomende bouwactiviteiten, zoals dakkapel, aanbouw, erfscheiding etc. Deze infobladen vindt u bij uw gemeente of op
www.rijksoverheid.nl. U kunt ook online een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl.
Zijn uw voorgenomen bouwactiviteiten niet vergunningsvrij, dat moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De procedure voor een aanvraag duurt 'in principe' max. 8 weken. Complexere aanvragen, bv. als uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, duren langer.

Waaraan moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoen?
Dit is omschreven in de "MinisteriŽle Regeling Omgevingsrecht", bijgenaamd de MOR.
Toch is niet exact aan te geven wanneer er voldoende gegevens bij de gemeente zijn ingediend. Je hoeft namelijk niet alles in te dienen wat in de MOR staat, maar alleen wat voor de bouwactiviteit relevant is. Dat is echter een rekbaar begrip: de ene gemeente of ambtenaar is eerder tevreden dan de andere. De laatste tijd worden meer eisen gesteld aan de constructieve onderbouwing van het plan.

Waaraan moet een verbouwing of nieuwbouw voldoen?
Dit is omschreven in het "Besluit Omgevingsrecht", bijgenaamd het BOR.
- Het bestemmingsplan van de gemeente. Veel, maar nog niet alle, bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
- De bouwtechnische bouwvoorschriften, vastgelegd in het Bouwbesluit. Een hulpmiddel hierbij is www.verbouwkompas.nl.
- Het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken, bijgenaamd het Gebruiksbesluit.
- Redelijke eisen van welstand. Een Welstandscommissie beoordeelt de plannen hierop, waar mogelijk aan de hand van een Welstandsnota.
- Het Burenrecht, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
- Privaatrechtelijke afspraken, zoals recht van overpad.
Ook vergunningsvrije bouwwerken of verbouwingen moeten aan alle wettelijke voorschriften voldoen. Een uitzondering: vergunningsvrije bouwactiviteiten hoeven niet te voldoen aan het bestemmingsplan.

Wat is het verschil tussen een architectenbureau en een bouwkundig tekenbureau?
Een architect ontwerpt. Een tekenbureau tekent. De meeste bouwkundige tekenbureaus werken ook voor architecten. Als u weet wat u wilt, kunt u rechtstreeks een tekenbureau in de arm nemen. Een goed bouwkundig tekenbureau heeft voldoende architectonisch inzicht om uw plannen op een esthetisch verantwoorde manier uit te werken en een omgevingsvergunning aan te vragen.
Voor wijzigingen aan een monument is overigens meestal een architect nodig.

Worden in het hele land dezelfde eisen aan een verbouwing of nieuwbouw gesteld?
Er zijn een paar redenen waarom de eisen niet altijd en overal hetzelfde zijn:
1. Bestemmingsplannen en welstandsnota's worden op gemeentelijk niveau vastgesteld. Eisen aan een verbouwing of nieuwbouw kunnen daarom per gemeente, en zelfs per straat, verschillen.
Wat een redelijke eis van welstand is, hangt ook van persoonlijke voorkeuren af.
2. Landelijk geldende voorschriften, zoals het Bouwbesluit, zijn soms voor meerdere uitleg vatbaar.
Overal waar in de voorschriften "voldoende" staat, of waar gesproken wordt van een "gelijkwaardige oplossing", is ruimte voor meerdere uitleg.

Ik wil mijn huis verbouwen; wat kost dat?
- De kosten van een architect of tekenbureau. Niet alleen voor aanvraag bouwvergunning, maar, bij grotere werken, ook voor bestek en tekeningen.
- De kosten van een constructeur.
- Legeskosten van de gemeente.
- Eventueel de kosten van een sloopvergunning en de kosten van verwijdering asbest.
- De kosten van een aannemer.
- Eventuele meerkosten die niet in de aanneemsom begrepen waren, zoals overschrijdingen van stelposten, onvoorziene kosten, water en stroom, omleggen leidingen, pannenbier etc.

Het komt nogal eens voor dat de kosten te laag worden ingeschat. Een ruwe schatting van een architect, tekenbureau of aannemer is vaak aan de lage kant. Naarmate de plannen verder vorderen, worden er allerlei leuke dingen bedacht. Ook door tijdsverloop worden de kosten hoger.
Richtprijzen voor bouw- en sloopkosten treft u (niet gratis) ondermeer aan op www.archidat.nl en, meer gespecificeerd, op www.casadata.nl.